Henry Bessemer invents the bessemer converter furnace

06.04.2022